Last modified date

Umjetnost je zaista raznolika, posebna i prikazuje osobnost autora. Svaki potez ili korak je dio nas, ponekad nismo ni svjesni prilikom stvaranja, no konačno djelo uvijek skriva neku tajnu. Ta tajna može biti očita, a nekad i podsvjesno napravljena. Motiv ili temu koju želimo prikazati je upravo naša misao, a najbolji način za dočarati je putem boja, poteza i ostalih kreativnih metoda i trikova.

ART terapija je način da na ekspresionistički način prikažemo naše emocije, ali možemo istražiti naše probleme ili čak otkriti naše potencijale. Kreativan proces teži za rješenjima i poput igre otkrivamo nove spoznaje o okolini i o nama samima.

Likovna ART terapija  daje nam slobodu izbora i izražavanja. Stvaranje crteža ili slike po nekoj površini nije uvijek lagani zadatak. Možemo štedjeti površinu ili pak iskoristiti ju cijelu, možemo stvarati jednostavno ili složeno, bez obzira na naše likovne sposobnosti. Konačno djelo govori puno i možemo reći da je istinit citat koji govori da slika govori tisuću riječi, ako ne i više.

U Krugovima smo isprobali ART terapiju koju je vodila Ivana Grabar. Bilo je zanimljivo spoznati sebe, barem i onaj mali dio koji se može iščitati s nastalih radova, kao i otkriti malo više o drugima.

ART therapy

Art is really diverse, special and depicts the personality of the author. Every move or step is a part of us, sometimes we are not even aware of the creation, but the final work always hides a secret. This secret can be obvious and sometimes subconsciously made. The motive or theme that we want to show is exactly our thought, and the best way to illustrate it is through colors, strokes and other creative methods and tricks.

ART therapy is a way to express our emotions in an expressionistic way, but we can explore our problems or even discover our potential. The creative process strives for solutions and like games we discover new insights about the environment and about ourselves.

ART therapy gives us freedom of choice and expression. Creating a drawing or painting on a surface is not always an easy task. We can save the surface or use it all, we can create simple or complex, regardless of our visual abilities. Finally, the work speaks a lot and we can say that it is a true quote that tells a picture is worth a thousand words , if not more.

In circles we tried ART therapy leded by Ivana Grabar. It was interesting to know myself, at least the small part that can be read from the resulting works, as well as to discover a little more about others.

Daniel Barukčić

admin