Last modified date

ESS (Europske snage solidarnosti) nude projekte volontiranja u javnim i privatnim organizacijama. Jedna od tih organizacija je udruga Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, koja aktivno dovodi i usmjerava domaće i strane volontere kroz svoj djelokrug. Budući da je udruga posvećena pomaganju maligno oboljelih, starijih i nemoćnih te potrebitih, volonteri se imaju priliku susresti s načinima pružanja pomoći i na taj način svojom službom doprinijeti društvu.

Udruga Krugovi nudi volontiranje i lokalnim volonterima, koji se naravno mogu u svakom trenutku priključiti u aktivnostima.

Volontiranje je korisno iz razloga jer pomažemo drugima i ostavljamo pozitivan primjer u suvremenom društvu. Dobro se dobrim vraća, a kroz volontiranje to i dobivamo: nova iskustva, poznanstva, vještine i upoznajemo novi svijet mogućnosti.

Volontiranje nema dobnu granicu jer ponekad je malo potrebno da se nekome pomogne.

Volontiranje je raznoliko, od pomaganja drugima do stvaranja novih sadržaja, koji će biti korisni za društvo.

Volontiranjem unaprjeđujemo sebe, učimo se novim vještinama i suočavamo se s raznim situacijama.

Možemo nabrajati u nedogled prednosti volontiranja, ali u moru raznih priča, uvijek je ljepše pročitati i biti dio onih dobrih. Kada jednom se upustite u volontiranje, definitivno postajete bolja osoba. Važno je da budemo pozitivan primjer drugima, a najviše prema mlađim generacijama, jer svijet bi bio puno bolje mjesto, kad bi bili složni, dogovarali se i stvarali sklad u našim i tuđim životima.

ESS volunteering in The Circles

The ESS (European Solidarity Corps) offers volunteering projects in public and private organisations. One of these organisations is the Association Krugovi, Centre for education, counselling and humanitarian action, which actively brings and directs domestic and foreign volunteers through its scope. As the association is dedicated to helping the malignant, elderly and in needless, volunteers have the opportunity to meet ways of providing assistance and thus contribute to society through their service.

The Circles Association also offers volunteering to local volunteers, who can naturally join in activities at any time.

Volunteering is useful because we help others and set a positive example in modern society. Good returns well, and through volunteering we get it: new experiences, acquaintances, skills and getting to know the new world of possibilities.

Volunteering doesn’t have an age limit because sometimes it takes a little bit to help someone.

Volunteering is diverse, from helping others to creating new content, which will be beneficial to society.

By volunteering, we improve ourselves, learn new skills and face various situations. We can list the benefits of volunteering indefinitely, but in a sea of different stories, it’s always nicer to read and be a part of the good ones. Once you get involved in volunteering, you’re definitely becoming a better person. It is important that we set a positive example for others, and mostly to younger generations, because the world would be a much better place, if we are all together, negotiate and that we create harmony in our and other people’s lives.

Daniel Barukčić

admin