Last modified date

Mnogi su kroz ovo neočekivanu situaciju s pandemijom COVID-19 virusa iskusili rad od kuće, naravno oni koji imaju takvu mogućnost. Ovakva situacija prije svega znači prilagodba i organizacija, kao i u svakom drugom okruženju. Posao i obaveze trpe nažalost, no u ovakvim slučajevima je nužna prilagodba za dobrobit svih i prije svega je važno slušati preporuke nadležnih tijela. Nekima je rad od kuće izazov, ali također možemo reći da nosi puno dobroga. Možete se možda i pronaći u pojmovima, kao što je manje stresa, rad u kućnom ozračju, ušteda vremena, novi načini rješavanja problema i opuštenija atmosfera te produktivnost. Svaka vrsta posla ili djelatnosti ima svoje vrline i mane, a ono što je najvažnije u poslovnom svijetu je prilagodba na promjene i neočekivane situacije.

Krugovi su sukladno preporukama odlučili nastaviti svoje djelovanje upravo na ovakav način, od kuće. Volonterske aktivnosti su odgođene i samo nužne aktivnosti se odrađuju, tako da smo nastavili s posjetama korisnicima, ali to uključuje samo odlaske do trgovine ili ljekarne. Najvažniji je dogovor, da se svi skupa osjećamo sigurno i dobro te da raspodijelimo dužnosti. Sve što se može odraditi iz kuće obavljamo zahvaljujući tehnologijama kojima se svakodnevno služimo. Svakako je prednost koristiti Internet jer tako iz svog doma možemo odraditi jednako učinkovito posao.

Kroz vlastito iskustvo mogu reći da sam se dobro prilagodio svemu. Uz fleksibilno vrijeme mogu raspodijeliti zadatke te ih tako lakše odraditi. Pored toga imam i dosta slobodnog vremena, koje iskoristim na način da pročitam knjigu, bavim se hobijima, pogledam film, vježbam. Smatram da je ovo idealno vrijeme kada se svi možemo malo više posvetiti sebi ili svojim bližnjima. Ukratko, važno je ostati vedrog duha i voditi brigu o sebi i drugima oko nas.

Work from home

Many have experienced work from home through this unexpected situation with the pandemic of COVID-19 virus, of course, those who have such a possibility. This situation is primarily about adaptation and organization, as in any other environment. Work and obligations suffer, unfortunately, but in cases like this It is necessary to adapt for the benefit of all and above all, it is important to listen to the recommendations of the competent authorities. For some, working from home is a challenge, but we can also say it carries a lot of good. You may even find yourself in terms such as less stress, working in a home environment, saving time, new ways to solve problems and a more relaxed atmosphere and productivity. Every type of work or activity has its virtues and disadvantages, and most important in the business world is the adaptation to change and unexpected situations.

According to the recommendations, the circles decided to continue their activities in this way, from home. Volunteer activities have been postponed and only the necessary activities are done, so we have continued with visits to users, but this only includes going to the store or pharmacy. The most important thing is to make us all feel safe and well together and to allocate our duties. Everything that can be done from the house is done thanks to the technologies we use every day. It is certainly an advantage to use the Internet because so from home we can do an equally efficient job.

Through my own experience, I can say that I have adapted well to everything. With flexible time, I can distribute tasks, making them easier to do. Besides, I have a lot of free time, which I use to read a book, do hobbies, watch a movie, work out. I think this is an ideal time when we can all devote ourselves or our families a little more. In short, it is important to remain cheerful and take care of ourselves and others around us.

admin